Everest 1010 power supply: FSP Group Everest 1010W Power Supply Review

Fsp EVEREST 1010 1010W Aktif PFC 12cm Fan Power Supply

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.desteksegment.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kuştepe Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:79/B  Şişli/İstanbul adresinde mukim Segment Bilgisayar Dış Tic Ltd Şti.

b) www.desteksegment.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı («Üye»)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Segment Bilgisayar’ın sahip olduğu internet sitesi www.desteksegment.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.desteksegment.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Segment Bilgisayar’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Segment Bilgisayar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Segment Bilgisayar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Segment Bilgisayar’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.desteksegment.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.desteksegment.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.desteksegment.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Segment Bilgisayar’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Segment Bilgisayar’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Segment Bilgisayar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.desteksegment.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Segment Bilgisayar’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Segment Bilgisayar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Segment Bilgisayar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Segment Bilgisayar’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Segment Bilgisayar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.desteksegment.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Segment Bilgisayar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Segment Bilgisayar tarafından www.desteksegment.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Segment Bilgisayar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Segment Bilgisayar, üyenin www.desteksegment.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Segment Bilgisayar’aa üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Segment Bilgisayar ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Segment Bilgisayar’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Segment iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Segment Bilgisayar ve Segment iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Segment iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Segment Bilgisayar ve Segment iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Segment Bilgisayar ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Segment Bilgisayar ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.14. Segment Bilgisayar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Segment Bilgisayar’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Segment Bilgisayar ve Segment Bilgisayar web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Segment Bilgisayar web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Segment Bilgisayar web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Segment Bilgisayar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya  web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Segment Bilgisayar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Segment Bilgisayar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Segment Bilgisayar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Segment Bilgisayar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Ürünü Nasıl Buldunuz?

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu ürüne ait tüm teknik özellikleri listeleyebileceğiniz bölümdesiniz! Sizin ürününüz mü?

Marka Fsp
Model Everest 1010
Renk Mavi
Giriş Voltajı 110 — 240V AC
Giriş Akımı 5 A
Giriş Frekansı 50-60 Hz
Güç Çıkışı Fan, Fdd, IDE, SATA
Çıkış gücü 1010 W
Ani Çıkış Gücü 1010 W
Çıkış Değerleri +3.3 V /24 A , +5 V /30 A , +12 V1/34 A, +12 V2/34 A , +12 V3/34 A, +12 V4/34 A ,-+5VSB/3.0 A
Çıkış Soketleri 24 pin , 9 x SATA pin, 6 x IDE , 1 x Floppy , 4 x 6+2Pin, 2 x 4 PCI-E
Aç / Kapa Anahtar Var
Boyut 16. 5 x 15 x 8.6 Cm
Fan Boyutu 12 Cm
Kablo Uzunluğu 50 cm.
Açıklama 1010W Aktif PFC 12cm Fan Power Supply

Ürün Driver’ını Buldun mu?

SÜRÜCÜLER

Ürününe ait sürücüleri bulabilir, versiyonlarini karşılaştırabilir farklı dil seçeneklerinde indirebilirsiniz..

Ürün Kılavuzlarını Buldun mu?

DOKÜMANLAR

Ürününe ait kılavuzları ve diğer dokümanları bulabilir, farklı dil seçeneklerinde indirebilirsiniz..

Echo Quality Engine Parts — Everest Parts Supplies | USA

Skip to Main Content

Please enable JavaScript in your browser for better use of the website!

Sort + FilterBrand

 • ECHO
 • Husqvarna
 • McCulloch
 • Ryobi
 • Shindaiwa
 • Stihl

Category

 • Accessory Parts
 • Air Filters & Breather System
 • Bearings & Bushings
 • Carburetors — Fuel Line & Fuel System
 • Controls — Cables & Clutches
 • Engine Parts & Rebuild Kits
 • Gaskets & Seals & Kits
 • Gears — Shafts & Steering System
 • Ignition System — Coils — Switches & Electrical
 • Oil System & Fuel Gas Caps
 • Springs — Screws & Bolts
 • Starters & Parts
 • Tools

Part Type

 • Adjustment Screw
 • Air Filter
 • Air Filter Housing
 • Blower Tube
 • Breather Vent Cover
 • Carburetor Assembly
 • Clutch
 • Clutch Drum
 • Clutch Shoe
 • Clutch Tool
 • Drive Shaft
 • Flexible Blower Tube
 • Fuel Filter
 • Fuel Gas Cap
 • Fuel Line
 • Fuel Pipe Connector
 • Gasket Kit
 • Gear Case Assembly
 • Gear Set
 • Grommet Bushing
 • Grommet Seal
 • Ignition Coil
 • Oil Pump
 • Oil Pump Worm Gear
 • Pinion Gear
 • Primer Bulb
 • Recoil Pull Starter
 • Rubber Blower Tube
 • Sprocket
 • Sprocket Bearing
 • Spur Sprocket
 • Throttle Cable & Trigger Kit
 • Throttle Control Cable
 • Throttle Control Cable & Trigger
 • Throttle Trigger

Application

 • Blower
 • Chainsaw
 • Cut-Off Saw
 • Multi-Purpose
 • Trimmer / Brush Cutter

FSP Group Everest 1010 1010W specifications, video review, reviews

General characteristics
*

9000 120 mm

9000

Power 1 010 W
Cooling system 1 fan
Fan diameter
EPS12V support Yes

Connectors
*

9000 9000 9000 4-Pin Floppy

Number of connectors 4-PIN IDE 6
Number of connectors 8-PIN PCI-E 2
6-PIN PCI-E 9000 9000 2 9000
1
Number of connectors 15-Pin SATA
Number of connectors 4+4 PIN CPU
NUPITION 4-PIN CPU 1
Motherboard connector type 20+4 pin
*

*

Through +5 in Standby 3 A
Through +12 in 4 20 A
In 1 A
through +12 V 1 20 A
+3. 3 line V 30 A
+12 V line 3 20 A
+5 V line 30 A
+12 V line 2 20 A
Detacent cables is
Defense protection is
Crid circuit Protection is
Protection of is

0007
Power supply color blue

Dimensions
*

Height 86 mm
Width 165 mm
DEMMENT 150 mm

* Check with the seller for exact specifications.

FSP Group Everest 80PLUS 1010W Power Supply Manual in Russian

In the presented list of manuals for a specific Power Supply model — FSP Group Everest 80PLUS 1010W. You can download the instructions to your computer or view online on the pages of the site for free or print. nine0043

 • Instructions and files
 • Characteristics
 • Major breakdowns
 • Repair Services

If the instruction in Russian is not complete or if you need additional information on this device, if you need
additional files: drivers, additional user manual (manufacturers often for each
product make several different technical assistance documents and manuals), the latest firmware version, then
you can ask the administrators or all users of the site a question, everyone will try to respond promptly
to your request and help as soon as possible. Your device has the specifications: Form factor: ATX, Power: 1010 W, Standard: ATX12V 2.2 / EPS12V, PFC: active, Cooling system: 1 fan (120 mm), Motherboard connector type: 20 4 pin, see full specifications in the next tab. nine0043

fsp-group-everest-80plus-1010w-guide.pdf User Manual
fsp-group-everest-80plus-1010w-certificate.doc Download certificate of conformity

Download

For many products, to work with the FSP Group Everest 80PLUS 1010W, you may need various additional files: drivers, patches, updates, installers. You can download these files online for a particular FSP Group Everest 80PLUS 1010W model or add your own for free download by other visitors. nine0043

No files found

If you did not find files and documents for this model, you can look at the instructions for similar products and models, as they often differ in small changes and complement each other.

Be sure to write a few words about the product you purchased so that everyone can read your review or question. Be active so that as many people as possible can find out the opinion of real people who have already used the FSP Group Everest 80PLUS 1010W. nine0043

1

2020-03-29 09:10:23

Zachem

The main and most important characteristics of the model are collected from reliable sources and similar models can be found by characteristics.

nine0233 9

General characteristics
Form factor ATX
Power 1010 W
Standard ATX12V 2.2 / EPS12V
PFC active
Cooling system 1 fan (120 mm)
Connectors
Motherboard connector type 20 4 pin
Number of sockets 4 4 pin CPU 1
Number of 6-pin PCI-E slots 2
Number of 8-pin PCI-E slots 2
Number of 15-pin SATA connectors
Number of 4-pin IDE connectors 6
Number of 4-pin Floppy connectors 1
Additional information
80 PLUS certified plain
Detachable cables yes
Noise level 21 dBA
Color blue
Overvoltage protection yes
Overload protection yes
Short circuit protection yes
Dimensions (HxWxD) 86x150x165 mm

Here is a list of the most frequent and common breakdowns and malfunctions in power supplies. If you have such a breakdown, then you are lucky, this is a typical malfunction for the FSP Group Everest 80PLUS 1010W and you can ask a question about how to fix it and you will be answered quickly or read the questions and answers below. nine0043

nine0430

Breakdown name Description of failure Action
Short Circuit
Burning smell
Not included
Cooling Fan Not Spinning 2B. Instead of 12 on the Fan Connector. All Other Voltages Are Normal. The Fan Is Correct. What Could It Be?
Just Shut Down And Began To Create Short Signals Enermax Infiniti 720 Sli 720W (Ein720Awt-00) Shut Down And Began To Generate Short Beeps
Won’t Start Under Load Won’t Start Under Load, No Load Runs, All Voltages Are
Turns on and off spontaneously and randomly
Exploded Capacitor Can’t Find Schematic A 200 Volt 680 Microfarad Capacitor Exploded And Two Elements Located Near It, As They Were In Heat Shrink Burned Out Completely — Help Recognize These Radioelements
Not included When replacing a standard fan with another similar one, the power supply does not start. What is the problem?
Input Voltage Floating Voltage On Inputs
Can’t handle 12V load When a 50W load is connected to 12V PSU, it goes into protection. 3.3 and 5V load hold normally without drawdown.

We currently have 18,353 registered services in 513 cities in Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. nine0043

RESPECT

Address:

Volgogradsky Prospekt, 111

Telephone:

74952761210

Site:

N/A

Opening hours
Opening hours did not indicate

9000 ASUS

Address:

Green Avenue, 81

Phone:

74999630187

Website:

n/a

Opening hours not specified0043

TECHNIK ARTS

Address:

Tallinskaya 26

Phone:

Website:

n/a

Opening hours
Opening hours not specified

REBI

REBI
Address:

Kashirskoye sh.

2023 © All rights reserved